หลักทางคณิตศาสตร์ > ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม


บทนิยาม               เขียนแทน  a.a.a.a.a... (a  คูณกันจำนวน  n  ตัว)  ด้วย an  เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆ                               และ n  เป็นจำนวนจริงบวก

                                เรียก  an  ว่าเลขยกกำลังและอ่านว่า a  ยกกำลัง  n มี  a  เป็นฐาน  n  เป็นเลขชี้กำลัง

 

ทฤษฎีบท              ถ้า  a,b  เป็นจำนวนจริงใด ๆ  m  และ  n  เป็นจำนวนเต็มบวกจะได้

                                1.   am . an  =   am+n 

                                2.   (am)n  =    am.n 

                                3.   (a.b)n   =   an . bn

                                4.   (a / b)n   =   an / bn ,  b    0

                                5.   am / an  =   am-n ,  a    0

                                6.   a-n   =   1/an , a    0

                                7.   ao   =   1 ,  a    0