ประวัติส่วนตัว


  • ประวัติส่วนตัว
ชื่อ
อาจารย์ ชัยนิตย์ พรรณาวร
ภูมิลำเนา
ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
การศึกษา
- ป. 1 – 4 โรงเรียนวัดหัตขิ (พ.ศ. 2512)
- ป. 5 – 7 โรงเรียนท่าแซะ (พ.ศ. 2516)
- มศ. 1 – 3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก (พ.ศ. 2519)
- มศ. 4 – 5 โรงเรียนศรียาภัย (พ.ศ. 2522)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.ศ.ว. สงขลา (พ.ศ. 2524)
- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ม. รามคำแหง (2535)
การทำงาน
- อาจารย์ 1 ระดับ 3 – 5 ร.ร. ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี (2529)
- อาจารย์ 2 ระดับ 5 – 6 ร.ร. ปราจิณราษฎรอำรุง
- อาจารย์ 3 ระดับ 6 – 8 ร.ร. ปราจิณราษฎรอำรุง (2535 –ปัจจุบัน)
วิชาที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
1. คณิตศาสตร์
2. ลูกเสือ – เนตรนารี